Phòng dịch vụ khách hàng công ty TCMV cung cấp các khóa đào tạo kỹ thuật cho khách hàng/đại lý. Các khóa đào tạo hướng đến các thành phần chính của xe khách King Long với công nghệ mới nhất.